Sidhuvudbild

Förskoleavgifter

Vi följer Stockholms Stads taxor och avgifter. Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten i ett hushåll och på hur många barn det finns i familjen och ev. inom barn- skolomsorg.Betalning sker från den dagen barnet har fått plats inom förskolan och betalas 12 månader om året.
Avgiftsgrundande inkomst är: din lön innan skatt, ev: föräldrapenning, arbetslösersättning, sjukpenning, inkomst av näringsverksamhet, vuxenstudiebidrag, efter avdrag för pension, egenavgifter, sjukbidrag, rehabiliteringsbidrag, skattepliktigt vårdbidrag och utbildningsbidrag, livränta,arvoden, periodiskt understöd, ersättning av sjuk och olycksfallsersättnigar som har tecknats i samband med din tjänst, beskattningsbara naturaförmåner som bostad- och bilförmån.
Inte avgiftsgrundad Inkomst:
Bostadsbidrag, försörjningsbidrag och barnbidrag

IMG_E4302.jpg