Sidhuvudbild

Förälder hos oss

Vår syn på föräldrars delaktighet & inflytande:

- Föräldrar ska känna sig välkomna på förskolan. Den dagliga kontakten är viktig för att information och synpunkter kan framföras mellan förskolan och hemmet.
- Utvecklingssamtal genomförs varje termin. Vi eftersträvar och det är önskningsvärt att båda föräldrar är med. Det är alltid en fast anställd som har utvecklingssamtal.
- Det finns upprättat underlag för varje barn och pedagoger och föräldrar samtalar gemensamt kring dessa vid utvecklingssamtal.
- Pedagogerna på förskolan ska visa lyhördhet för föräldrars behov av delaktighet.
- Föräldramöte hålls en gång per termin. Diskussioner/ powerpoint- presentationer är ett bra sätt att dela och visa på förskolans barnsyn, uppfattningar och värderingar etc.
- Gemensamma föräldraträffar såsom föräldrafika, korvgrillning etc genomförs några gg per tremin
- Information om vad som komma skall eller vad som skett på förskolan förmedlas via intranätet, anslagstavlor och/ eller med papperskopior.
Pedagogiska syften och aktiviteter ska förmedlas både i ord och bild.
- Genom tydlig dokumentation; bildmonitor i hallar, uppsatt dokumentation, och samtal ges föräldrar god insyn i verksamheten.
Från den dag barnet börjar hos oss så startar även föräldrar och personals samarbete kring barnet och vi vill att alla i barnets familj ska känna sig välkomnade och trygga hos oss!